Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne,
- odwołania od decyzji ZUS,
- świadczenia wypadkowe,
- zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne,
- pozwy z zakresu prawa pracy,
- dyscyplinarne zwolnienie z pracy,
- praca w godzinach nadliczbowych,
- związki zawodowe,
- grupowe zwolnienia pracowników,
- i inne.